XIU主题演示XIU主题演示

微信关注,获取更多

庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思

庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思

 庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思是世上本无事,庸人自扰之的。

 关于庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思以及庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,庸人自扰之前一句意思是什么人生的过客,世上本无事庸人自扰之是什么意思,庸人自扰是什么意思?,菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃的意思等问题,小编将为你整理以下知识:

庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思

 世上本无事,庸人自扰之。

 意思是:世界上本来没什么大事,都是些无聊的人自己找事。

 全句比喻常常自己跟自己过不去,遇事生非,疑神疑鬼的自找麻烦。

出处

 《新唐书·陆象先传》

 罢为益州大都督府长史、剑南按察使,为政尚仁恕。

 司马韦抱真谏曰:“公当峻扑罚以示威,不然,民慢且无畏。

 ”答曰:“政在治之而已,必刑法以树威乎?”卒不从,而蜀化。

 累徙蒲州刺史,兼河东按察使。

 小吏有罪,诫遣之,大吏白争,以为可杖,象先曰:“人情大抵不相远,谓彼不晓吾言邪?必责者,当以汝为始。

 ”大吏惭而退。

 尝曰:“天下本无事,庸人扰之为烦耳。

 第澄其源,何忧不简邪?”故所至民吏怀之。

庸人自扰之前一句意思是什么?

 庸人自扰之前一句是世上本无事,全句比喻常常自己跟自己过不去,遇事生非,疑神疑鬼的自找麻烦。

 “世上本无事,庸人自扰之”(shì shàng běn wú shì,yōng rén zì rǎo zhī)出自《新唐书》中的《陆象先传》。

 出处:

 《新唐书·陆象先传》(陆象先)罢为益州大都督府长史、剑南按察使,为政尚仁恕。

 司马韦抱真谏曰:“公当峻扑罚以示威,不然,民慢且无畏。

 ”答曰:“政在治之而已,必刑法以拿芹树威乎?”卒不从,而蜀化。

 累徙蒲州刺史,兼河东按察使。

 小吏有罪,诫遣之,大吏白争,以为可杖,象先曰:“人情大抵不相远,谓彼不晓吾言邪?必责者,当以汝为始。

 ”大吏惭而退。

 尝曰:“天下本无事,庸人扰之为烦耳。

 第澄其源,何忧不简邪?”故所至民吏怀之。

 译文:

 (陆象先)被罢去相位,出任益州大都督府长史、剑南道按察使,处理政事崇尚仁德宽恕。

 司马韦抱贞劝谏说:“你应当严刑拷打惩罚来显示威严,不这样,百姓就会轻忽并且没有消乱毕畏惧。

 ”陆象先回答说:“政事在于治理罢了,一定要用严刑峻法来树立威严吗?”最终没有听取(韦抱贞的意见),但蜀地百姓得到了教化。

 陆象陪孝先屡次升迁,做到蒲州刺史兼任河东按察史。

 小吏犯了错误,陆象先训诫他打发他回去。

 大吏向陆象先陈述、争辩,认为(小吏)应该受杖打。

 陆象先说:“人情大概相差不多,(你)说他不明白我的话吗?一定要责罚的话,应当从你开始。

 ”大吏惭愧地退了下去。

 陆象先曾经说:“天下本来没有什么事端,(只是)庸人扰乱它,制造麻烦罢了。

 只要澄清源头,何愁不简明呢?”所以陆象先到的地方,百姓和官吏都怀念他。

 庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思是世上本无事,庸人自扰之的。

 关于庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思以及庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,庸人自扰之前一句意思是什么人生的过客,世上本无事庸人自扰之是什么意思,庸人自扰是什么意思?,菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃的意思等问题,小编将为你整理以下知识:

庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思

 世上本无事,庸人自扰之。

 意思是:世界上本来没什么大事,都是些无聊的人自己找事。

 全句比喻常常自己跟自己过不去,遇事生非,疑神疑鬼的自找麻烦。

出处

 《新唐书·陆象先传》

 罢为益州大都督府长史、剑南按察使,为政尚仁恕。

 司马韦抱真谏曰:“公当峻扑罚以示威,不然,民慢且无畏。

 ”答曰:“政在治之而已,必刑法以树威乎?”卒不从,而蜀化。

 累徙蒲州刺史,兼河东按察使。

 小吏有罪,诫遣之,大吏白争,以为可杖,象先曰:“人情大抵不相远,谓彼不晓吾言邪?必责者,当以汝为始。

 ”大吏惭而退。

 尝曰:“天下本无事,庸人扰之为烦耳。

 第澄其源,何忧不简邪?”故所至民吏怀之。

庸人自扰之前一句意思是什么?

 庸人自扰之前一句是世上本无事,全句比喻常常自己跟自己过不去,遇事生非,疑神疑鬼的自找麻烦。

 “世上本无事,庸人自扰之”(shì shàng běn wú shì,yōng rén zì rǎo zhī)出自《新唐书》中的《陆象先传》。

 出处:

 《新唐书·陆象先传》(陆象先)罢为益州大都督府长史、剑南按察使,为政尚仁恕。

 司马韦抱真谏曰:“公当峻扑罚以示威,不然,民慢且无畏。

 ”答曰:“政在治之而已,必刑法以拿芹树威乎?”卒不从,而蜀化。

 累徙蒲州刺史,兼河东按察使。

 小吏有罪,诫遣之,大吏白争,以为可杖,象先曰:“人情大抵不相远,谓彼不晓吾言邪?必责者,当以汝为始。

 ”大吏惭而退。

 尝曰:“天下本无事,庸人扰之为烦耳。

 第澄其源,何忧不简邪?”故所至民吏怀之。

 译文:

 (陆象先)被罢去相位,出任益州大都督府长史、剑南道按察使,处理政事崇尚仁德宽恕。

 司马韦抱贞劝谏说:“你应当严刑拷打惩罚来显示威严,不这样,百姓就会轻忽并且没有消乱毕畏惧。

 ”陆象先回答说:“政事在于治理罢了,一定要用严刑峻法来树立威严吗?”最终没有听取(韦抱贞的意见),但蜀地百姓得到了教化。

 陆象陪孝先屡次升迁,做到蒲州刺史兼任河东按察史。

 小吏犯了错误,陆象先训诫他打发他回去。

 大吏向陆象先陈述、争辩,认为(小吏)应该受杖打。

 陆象先说:“人情大概相差不多,(你)说他不明白我的话吗?一定要责罚的话,应当从你开始。

 ”大吏惭愧地退了下去。

 陆象先曾经说:“天下本来没有什么事端,(只是)庸人扰乱它,制造麻烦罢了。

 只要澄清源头,何愁不简明呢?”所以陆象先到的地方,百姓和官吏都怀念他。

未经允许不得转载:EC TIMES | STUDENT NEWSPAPER | EASTERN CHRISTIAN SCHOOL 庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事,世上本无事庸人自扰之是什么意思

相关推荐

热门推荐

评论

5+2=